Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERDEDIGING

DERDE GEDEELTE.

1. Antwoord op den laatsten brief.

Het besluit van den eerwaarden Schrijver, dat hij afziet van alle verdere gedachtenwisseling over het onderwerp, dat hij zelf heeft uitgelokt, verplicht ons het antwoord op zijn laatsten brief, in plaats van aan hem, aan het onbevooroordeeld publiek te richten.

Vóórdat wij tot de behandeling daarvan overgaan, zij ons vergund op te merken, dat wij alle reden hebben, om met dat antwoord ten hoogste voldaan te zijn, en wél om de volgende redenen: le. Hij erkent: „ik las het stuk tot het einde van bladz. 6; verder ging het niet, natuurlijk! /" en dan begint hij met zijn kritiek over wat op die bladzijde aangaande „de algemeene zondigheid" geschreven staat. Aldus geen enkel bezwaar of tegenspraak tot die zesde bladzijde, over onze vertaling, verklaringen en denkbeelden, waaronder ook onze wederlegging der vier gewraakte punten van het eerste gedeelte onzer verdediging. 2e. Hij geeft eenigszins sarcastisch zijne verontwaardiging te kennen over de voorstelling, welke wij van Jezus hebben gegeven; wij meenen echter niets te hebben gedaan, dan zijn beeld zoo onpartijdig en zuiver mogelijk te hebben geschetst, vrij van dogmatische vooroordeelen. 3e. De reden welke hij aangeeft als grond voor zijne onttrekking aan verdere gedachtenwisseling over het onderhavig onderwerp is zoo nietig, onbeduidend en onbillijk, dat wij daarin een

Sluiten