Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wacht, het met de schaduwe des doods verwisselt en het tot diepe duisternis wordt." § 11. Men ziet hier eenvoudig, dat deze boosdoeners tot bekeering en boetedoening worden aangemaand, dat Gods heerlijkheid ook over hen zal schijnen, wat toch nimmer algemeene zondigheid en eeuwige bestraffing kan beteekenen.

De andere aanhalingen uit Jer. 5 : 4 en 5; Exod. 7 : 2b en Jes. 5: 1—7 geven dit nog duidelijker te kennen; Jeremia spreekt namelijk in deze verzen alléén van Jeruzalem, gelijk men dit in den aanhef, vers 1, lezen kan. „Doorloop de wijken van Jeruzalem en ziet nu en merkt op," enz., aldus niet van geheel Israël. § 12. In Ex 32: 33: „En de Heere sprak tot Mozes: Degene die tegen Mij gezondigd heeft, hem zal Ik in mijn boek niet gedenken," § 13, aldus enkel zij die gezondigd hebben en niet geheel Israël. Michazijn lot betreurende, dat hij een profeet is ten dage van groote zonde „in het land," roept in het aangehaalde vers uit: „Zij allen loeren op bloed, de een maakt jacht op den ander en spant hem netten" en laat daarop volgen (vers 8), dat deze zondigheid niet eeuwig zal duren: „Verheug u niet, mijne vijandin, over mij, want alhoewel ik gevallen ben, zal ik weder verrijzen " § 14. En ten laatste de onovertroffen Jesaja, die in vers 7 in dichterlijken gloed het diepgevallen Israël bezingt, als „de geliefde des Heeren," en het vergelijkt bij een woesten wijngaard, verklaart verder: „want de wijngaard des Heeren der heirscharen is het huis Israëls en de inwoners van Judah Zijne vreugde" § 15.

Als nu de aangehaalde teksten de eenige bewijzen zijn, welke de eerwaarde vrager kan overleggen, dat het O. T. van algemeene zondigheid en eeuwige bestraffing § 16 spreekt, dan heeft hij klaarblijkelijk getoond, dat niets wat daarnaar zweemt, daarin gevonden wordt.

Wat aangaat de aanhaling van den regel: „gelijk brengt zijns gelijken voort," — wij begeven ons in een geschrift als dit, liever niet op het gebied van de natuur-, de geneeskunde-, of rechtswetenschappen, wij laten dit liever over aan den geleerden collega. Op gods-

Sluiten