Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Matth. 25: 46, „en dezen zullen gaan in de eeuwige pijn," Openb. 14: 10: „en zij zullen gepijnigd worden met vuur en zwavel.'' Daarbij komen nog zinspelingen voor, gelijk deze, Mark. 9:48: ,.de worm die niet sterft, het vuur dat nimmer uitgebluscht wordt. Yooiwaar, het N. T. verkondigt de grootste verschrikkingen, § 24, ten einde Jezus' volgelingen tot vervolging en vernietiging van andersdenkenden op te ruien.

Vergelijkt de geloofsleer der Christelijke kerk niet de verklaring op het O. T. door de* Joodsche Rabbijnen daaraan gegeven. § 23. Het Christendom beschouwt allen die Jezus als hunnen Verlosser weigeren te ei kennen, als halsstarrige en verharde zondaars, die voor eeuwig in de helle nederdalen, zonder eenige hoop voor uitkomst, zonder de minste verwachting van genade. 1 let Jodendom verkondigt Jes. 26: 2 „Opent de pooi ten, dat het rechtvaardig volk, hetwelk trouw en deugd bewaart, moge binnentreden niet Israël alléén, doch al /ut volk, dat trouw en deugd bewaart. I's. 118: 20: „Dit

is de poort des Heeren, de rechtvaardigen treden er door binnen,'" niet alleen priesters, levieten en Israëlieten, doch de rechtvaardigen van alle natten ; en ten laatste, 1 s. 33: 1, „Juicht rechtvaardigen in den Heere!" alle rechtvaardigen, Joden zoowel als niet joden. De leus van het Christendom is: verdoemenis voor een iedei, met uitzondering der sekte waartoe men behoort, § 26, dit van het Jodendom, onsterfelijkheid en zaligheid vooi een ieder, § 27, met uitzondering van geen enkel menschelijk wezen, God alléén beschikt over straf en belooning, waarvan Hij de bijzonderheden van hiernamaals, zelfs aan Zijne profeten niet heeft geopenbaard.

En dat heerlijk beginsel van volkomen gelijkheid der menschheid § 28, van den wetgever uitgegaan, door de profeten en zangers opgevolgd en door de Joodsche Schriftgeleerden nader uiteengezet, is niet meer dan wat het Messias-ideaal van volmaakte rechtvaardigheid voorschrijft, i. e. het eeuwig bestaan van deugd, waarheid en liefde. Met de onwederlegbare getuigenissen van voortdurenden strijd op aarde en onherroepelijke uitsluiting in den hemel, welke het Christelijk denk-

Sluiten