Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behooren, — nu geraakt de eerwaarde schrijver in zulk eene woede, dat hij elke gedachtenwisseling tusschen ons afbreekt § 31.

Doch is deze woede waarlijk gemeend ? Moet de reden van zijne verontwaardiging niet ergens anders gezocht worden? Wij zullen trachten deze op te sporen

De eerwaarde collega deed ons eene ongepaste vraag, want als Joodsch geestelijke mag hij ons niet tot verantwoording dwingen in . zake van ons geloof. Zoude het niet onverdraagzaam, vermetel en vrijpostig onzerzijds zijn, zoo wij als rabbijn, den hervormden predikant de vraag deden: Hoe is het mogelijk dat gij, als een verstandig en geleerd man, Jezus den Messias erkent, want niets komt ons verschrikkelijker voor, dan van den kansel zulke onwaarheden te verkondigen? Geen mensch heeft het recht, iemand een vraag te doen, die kwetsend is en die tegelijker tijd eene veroordeeling van zijn geloof in zich sluit.

Het is een bewezen feit, dat van de dertig punten, in onze „verdediging" behandeld, hij slechts vier heeft trachten te wederleggen, welke wij ons genoopt vonden te beantwoorden. Ten laatste is hij gedwongen ook deze op te geven, doch vermeent nog iets over „erfzonde" te kunnen zeggen, hetgeen wij meenen in dit gedeelte onzer verdediging volkomen wederlegd te hebben Met ontsteltenis ontwaart hij nu, dat hij niets meer tot verdediging van zijn standpunt kan te berde brengen

De eerwaarde Hroeder is blijkbaar overtuigd, dat voortgaan met logisch beredeneerd onderzoek onmogelijk is, en ruiterlijk zijn nederlaag te erkennen, zou in dit geval wel als veroordeeling van zijn geloof moeten worden beschouwd. Daar was geene andere uitkomst voor hem, dan uit een of ander voorwendsel deze zaak maar af te breken. Hij meende dit voorwendsel in onze zinspeling „die aan het kwaad gewend zijn" gevonden te hebben en aldus eindigde hij, met maar kortaf te zeggen: „u zü.... eSriJPen> dat nu alle gedachtenwisseling onmo^NatuuHijj^em t ' Ja> w'ï begrijpen het volkomen.

Wij zouden gaarne dit gedeelte onzer verdediging

Sluiten