Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanhangsel

op den vierden brief en de verdediging, Derde Gedeelte.

§i 1- Hier volgen ecnige woorden van persoonlijken aard, den eerwaarden schrijver alléén betreffende.

§2. Ethiopiër, Kushie, „Kushiet" of Ethiopiër staat in den oorspronkelijken tekst volgens Gen. 10:6, een Moor is echter een afstammeling der Kushieten.

§ 3. Wij hebben in beide gedeelten onzer verdediging nimmer van „moderne theologen" gesproken, doch&wèl van „dogmatieke Chiistenen, ' daar wij de vraa0* van een eei waarden Predikant der orthodoxe richtin°" te beantwoorden hadden. ö

$ 4. Wat deze opmerking aangaat, ons komt het voor, c at het nog zoo kwaad niet is, om ook eens bij andersdenkenden, al is het slechts voor eenigen tijd, ter school te gaan, gedachtig aan het spreekwoord: „Du choc des opinions saillit la vérité."

§ 5. Bladz. 5 in ons manuscript, is dat gedeelte van onze verdediging, 2de gedeelte, waar wij de aanmerkingen op de verklaringen van Jer. 13: 23 beantwoorden.

§ 6. Gelijk alle voorafgaande hatelijkheden van den eerwaarden schrijver, zullen wij evenmin deze zinspelingen van „tang" en „verrekijker" beantwoorden.

%1. De Statenbijbel vertaalt „de Engelen," doch in den oorspronkelijken tekst staat D\-6xD van "od " in het meerv. „goddelijke wezens."

Sluiten