Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Gedeelte van liet archief van de Gedeputeerde Staten van Noordbrabant.

Geheel chronologisch geordend. De saamgestelde dossiers zijn niet in hun grondbestanddeelen opgelost maar geplaatst op datum en nummer van het jongste stuk van het dossier, De onder 21 genoemde stukken zijn chronologisch per dossier geordend. I)e stukken onder 22 genoemd vormen te zamen de bescheiden betreffende het verleenen van vrijdom van grondlasten, ter zake van landontginning sedert 1841.

1. Agenda's of (na 1860) notulen, 1851—1869 (37 dln.).

(Verg. Staat van Aanw. 1895 blz. 249, overdr. blz. 1, 1°.)

2. Indexen of alphabetische jaarklappers op de sub 1 gemelde Agenda's vervaardigd, 1851—1869 (39 dln.).

(Idem, 2°.)

3. Ingekomen brieven enz. en minuten van antwoorden en beschikkingen enz., 1851 — 1869, alle gemerkt G, gedagteekend en genummerd (brief en antwoord onder één datumnummer) in overeenstemming met de Agenda's sub 1, (531 port ).

(Idem, 1°.)

4. Seriën afdeelings-agenda's (gedeeltelijk met „Index"):

a. Agenda's 2e afdeeling, 1859, 1863—1869 (9 dln.).

(Verg. Staat van Aanw. 1895 blz. 249, overdr. blz. 1, 4".)

b. Indexen 2e afdeeling, 1863, 1865—1871 (8 dln.).

(Idem.)

c. Agenda's 3e afdeeling, 1856—1869 (10 port.).

(Idem.)

d. Indexen 3° afdeeling, 1861—1869 (9 port.).

(Idem.)

e. Agenda's 4° afdeeling, 1860—1867 (8 dln.).

(Idem.)

ƒ. Indexen 4° afdeeling (Provinciale Comptabiliteit en belastingen) 1858—1867 (10 port.).

(Idem.)

Sluiten