Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

In dit voorbericht kan ik kort zijn, omdat de bedoeling van het werk duidelijk uit de inleiding en den inhoud zelf blijkt. Het meerendeel der opstellen is in den loop der jaren in het tijdschrift „De Studeerende Onderwijzer" verschenen. Geheel nieuw zijn de artikelen over Basedow, Salzmann, Herbart en Spencer, terwijl dat over Bousseau belangrijk is gewijzigd en uitgebreid.

Wij hopen er in geslaagd te zijn, een duidelijk inzicht in de hoofdwerken der groote opvoedkundigen te hebben gegeven. Dit inzicht is van meer waarde dan de uiteraard oppervlakkige kennis die een beknopt overzicht van de geheele geschiedenis der opvoedkunde ooit kan verschaffen. De richting van de examens in de laatste jaren wijst er ook op, dat men het bij den candidaat op hooger prijs stelt als hij heldere denkbeelden van de opvoedkundige beginselen der groote paedagogen bezit, dan dat hij eenige feiten en jaartallen uit de geschiedenis der opvoedkunde heeft gememoriseerd. Wij hopen dat door dit werk bij de onderwijzers de lust zal ontstaan, de bronnen zelf te bestudeeren als de examens achter den rug zijn.

Voor gegronde op- of aanmerkingen houd ik mij minzaam aanbevolen.

M. H. LEM.

Sluiten