Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Michel Eyquem de Montaigne.

1533—1592.

Boven dit opstel leest men den volledigen naam van Montaigne1). Zooals Schippers reeds opmerkte, moet de naam worden uitgesproken als Montagne. Een sterk bewijs hiervoor is wel gelegen in het feit, dat mij oudere Hollandsche vertalingen zijn onder oogen gekomen, waarin de naam ook als Montagne wordt gespeld.

Montaigne werd in 1533 op het kasteel Montaigne, in deFransche provincie Perigord gelegen, geboren. Na voltooiing zijner studies was hij eenigen tijd verbonden aan het parlement te Bordeaux, maar na den dood van zijn vader ging hij zijn kasteel bewonen, waar hij rustig en kalm leefde en het grootste deel zijner „Essais" schreef. Op reeds gevorderden leeftijd ging hij reizen, om de plaatsen te zien in Rome en Griekenland, waar zijn zoo geliefde klassieken hadden geleefd. Op reis kreeg hij de uitnoodiging van de burgers van Bordeaux, maire hunner stad te worden. Niettegenstaande men slechts voor twee jaar gekozen werd en gewoonlijk niet werd herkozen, viel Montaigne de eer van herkiezing wel te beurt. Na zijn aftreding als maire leefde hij nog een zestal jaren, om door velen geëerd en bemind op het ouderlijk kasteel te sterven.

Montaigne schreef drie boeken „Essais", waarin hij over allerlei onderwerpen sprak. Het eerste boek bestaat uit 67, het tweede boek uit 37 en het derde boek uit 13 hoofdstukken. Elk hoofdstuk is van een dikwijls zeer eigenaardig opschrift voorzien. Over de opvoeding handelt in het bijzonder hoofdstuk XXV van boek I en hoofdstuk VIII van boek II; terwijl daarenboven nog een groot deel van hoofdstuk XXIV van boek I van opvoedkundigen aard is. Dat in de andere „Essais" nog vele opvoedkundige uitspraken voorkomen, vermeld ik in het voorbijgaan. Wij zullen Montaigne niet in zijn geheel geven, maar alleen het belangrijkste doen hooren en er onze opmerkingen aan vastknoopen. Wij beginnen met hoofdstuk XXIV van boek I.

!) Bi) het schrijven van ons artikel maken wij gebruik van de Fransche uitgave van P. Christian. De „Essais" van Montaigne, die uit drie boeken bestaan, zjjn in de genoemde Fransche uitgave over twee deelen verdeeld.

M. H. Lem. Opvoedkundigen. 1

Sluiten