Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onvoorzichtigheid aan de jeugd aanleiding tot aanneming van sommige ondeugden te geven. Er is bijna geen opvoeding zoo goed, waarbij niet in dit opzicht vaak wordt gezondigd. Bijv. wanneer de ouders zien, dat een kind iets niet eten wil, en zij zeggen dan tot het kind, pas op, ik zal het aan den hond of aan de kat geven en trachten het daardoor tot eten aan te sporen, wat doen zij anders, dan in het jonge hart nijd en afgunst opwekken ? Of wanneer men de kinderen met nieuwe kleeren tooit en ze dan prijst: wat zie je er nu toch keurig mooi uit, en als je groot bent, zal je eens zien, wat voor mooie kleeren je dan krijgen zult enz.; wat doet men in dit geval anders, dan hun den geest dei lioovaardij als het ware met geweld inprenten ? En moet men zich dan verwonderen, dat de kinderen zoodra zij dit begrijpen, beginnen met zich zelf te bekijken, de oude kleeren verafschuwen, de nieuwe liever aanhouden en dergelijke gekheden meer. Wanneer de kinderen vallen, of als zij huilen en men zegt: sla dezen of dien maar, of sla den grond enz.; wat doet men anders, dan de kinderen leeren, hoe zij door wraakgierigheid hun gemoed kunnen koelen? Wanneer men de kinderen spaarpotten geeft en ze leert goed op te passen er niets van uit te geven; wat leert men ze anders dan gierigheid onder het mom van spaarzaamheid, waarachter alle gierigaards zich verbergen? Hoe spoedig zullen op deze wijze de kinderen het geld leeren lief krijgen en als een groot goed beschouwen? Wanneer de ouders er dan nog aan toevoegen: Ja deze of gene is r ij k genoeg en heeft geld. H ij heeft geen nood, behoeft z ij n handen slechts in den schoot te leggen en kan toch wel leven en laten zoo merken, dat zij den rijkdom als een hoog begeerlijk goed beschouwen, dan zullen zij spoedig ondervinden, dat het kind hen hierin navolgt. Evenzoo gaat het, wanneer men in tegenwoordigheid der kinderen met welgevallen spreekt van een wellustig leven, van eei naai de wereld en andere wereldsche genietingen ; hoe moeilijk moet het dan niet vallen de kinderen voor te houden : Zoek eeist het Koninkrijk Gods en z ij n gerechtigheid en al het andere zal U worden toegeworpen. En zoo zal er wel niet één ondeugd zijn, die niet op zoodanige wijze aan de kinderen wordt ingeboezemd, terwijl de ouders zich verbeelden, dat zij in alle opzichten de regels eener Christelijke opvoeding betrachten."

Sluiten