Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als gevolg van het voorstel vloeiden Basedow van alle kanten % geld toe. Hij werd hierdoor in staat gesteld aan zijn „Elementarbuch" te beginnen. In 1770 verscheen als inleiding het „Methodenbuch en het geheele volledige werk „Elementarwerk" in 1774.

Intusschen was Basedow reeds in 1771 door Leopold Friedrich Franz van Dessau uitgenoodigd daar een modelschool en kweekschool voor onderwijzers te stichten. Aangezien Basedow in het voorstel zelf had geschreven dat een algemeen leerboek de stichting van een school moest voorafgaan, diende het „Elementarwerk" te verschijnen vóór tot de opening werd overgegaan. In 1775 werd de inrichting geopend, nadat de plechtige opening reeds in het laatst van 1774 was gevierd. Basedow zelf noemde de school „Philanthropinum eine Schule der Menschenfreundschaft" (Philanthropinum, een school der menschenliefde). Naar die school kregen de aanhangers en volgelingen van Basedow den naam p h i 1 a nti opinisten of philantr opjjnen en de geheele richting philantropinisme.

Basedow bleef tot 1778 met de leiding van het Philanthropinum belast. In 1790 stierf hij. Zijn stichting werd in 1793 opgeheven.

De „Vorstellung" bestaat uit drie hoofddeelen. Het eerste is getiteld „Over het toezicht van den staat over opvoeding, scholen en studiën"; het tweede deel „Meen in gen, twijfelingen, vragen en voorslagen over opvoeding, scholen en studiën"; het derde deel „Beschrijving van het voorgenomen „E 1 e m e n t a r b o e k" d e r menschel ij ke k e n n i s".

In de inleiding van het eerste deel betoogt B. dat voor een hervorming der studiën en scholen geen voorbeelden te vinden zijn, waarnaar men zich zou kunnen richten. „Men hoort en leest voortduiende klachten, dat het wezen der scholen en der studiën vervallen eil verdorven is. Maar laat men mij toch in duizend jaren één tijd noemen, waarin het beter was. Ik ben er uit liefde tot de menschen en de nakomelingschap zoo ontevreden over, als wie dan ook, die hieromtrent de noodige ervaringen heeft opgedaan, en wiens opmerkzaamheid sedert vele jaren op verbeteiingen gericht geweest is. Maar ik geloof, dat na den ondergang dei oude republieken en rijken, die het inzagen dat de bestendige zoig vooi opvoeding en onderwijs tot de gewichtigste onderwerpen van het voornaamste departement van den staat behoort, n e r-

Sluiten