Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. Er is gelegenheid werkzaam te zijn voor het heil der menschen.

b. Men heeft het zalig bewustzijn mannen te vormen die met alle kracht zich aan het goede zullen geven.

c. Opvoeden is niet zoo lastig als wel eens wordt beweerd.

d. Omgang met kinderen heeft weldadigen invloed op den mensch.

e. Geen betrekking wordt beter beloond, want de opvoeder verkrijgt vroolijkheid, gezondheid en een prettigen ouderdom, hij werkt aan zijn eigen veredeling, en verwerft daarenboven nog stoffelijke voordeelen.

Na de toespraak volgt het voorbericht, waarin S. uiteenzet, waarom hij den eigenaardigen titel voor zijn boekje gekozen heeft en het zijn inhoud gegeven heeft.

Het geschrift bestaat uit vijf deelen: I Symbolum. II Wat is opvoeding? III Wat moet een opvoeder leeren? IV Ontwerp voor de opvoeding der opvoeders. V Slotwoord.

Wat bedoelt S. met den eigenaardigen titel, dien hij aan het eerste hoofdstuk gegeven heeft. Hooren wij hem zelf.

„Aan hen die besluiten het Christendom aan te nemen, wordt gewoonlijk bij de aanneming een formule voorgelegd, die ze moeten belijden te gelooven: deze formule wordt symbolum genoemd. Hiermee zijn wel is waar groote misbruiken gepleegd en het heeft wel eens den schijn of vaak een symbolum meer gegeven is met de bedoeling, om haat tegen andersdenkenden in te boezemen, dan aanhankelijkheid aan het genootschap waarmee men zich wil verbinden. Toch is deze gewoonte op zich zelf goed en noodig. Elke vereeniging moet immers een zeker doel hebben, dat de leden gezamenlijk willen bereiken en zij dient van bepaalde grondbeginselen uit te gaan, die tot die bereiking leiden. Deze stellingen kunnen in een korte formule worden saamgevat en de aanneming kan verlangd worden van hen, die lid van de vereeniging willen worden.

„Ik noodig Duitsche jongelingen uit, zich te wijden aan de gewichtige taak der opvoeding. Men zal het derhalve niet vreemd vinden, indien ik hun ook een formule ter aanneming als symbolum voorleg. Een ieder die lust gevoelt lid van de vereeniging van opvoeders te worden, neme het symbolum ter harte en onderzoeke zich zelf, of hij het wel met zijn heele hart gelooven en aannemen kan. Wie het niet kan, wie er tegenstrijdigheid in vindt, die moet mijn boek liever ongelezen laten, want hij is niet in staat de zaak der opvoeding met liefde, met ijver en met goed gevolg te dienen.

Sluiten