Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1°. Het kind steeds de waarheid te zeggen of wat hetzelfde is het kind een juist inzicht in zijn plichten te geven.

2°. Het kind er toe te brengen die waarheid in te zien.

Heeft de opvoeder het zoover gebracht, dan is van tijd tot tijd nog slechts een kleine vermaning noodig, om afwijkingen te voorkomen.

Het beste middel, om die waarheid ingang te doen vinden, is het voorhouden in ware of verdichte verhalen van toonbeelden tot navolging. Daarom moet de opvoeder leeren, practische waarheden voor kinderen zoo aanschouwelijk te maken, dat zij de waarheid begrijpen en aannemen en zich zelf de verplichting opleggen er naar te handelen, om zoo hun eigen wil te doen.

„Is het oogenblik gekomen, waarop zich bij jonge menschen ontvankelijkheid voor het bovenzinnelijke vertoont, dan moet men aan de praktische waarheden, die men hun leerde een hoogere sanctie geven, door hen te trachten te overtuigen, dat ze de uitdrukking zijn van Gods wil."

Hoe moeten de opvoeders worden opgevoed? „Men stichte in de allereerste plaats een kweekschool voor opvoeders."

Maar vervolgt S., zoolang die school er nog niet is, moet toch naar middelen worden omgezien, om bekwame opvoeders te verkrijgen en zelfs is het de vraag, of door een kweekschool het gewenschte doel wel zal worden bereikt. Er is een veel eenvoudiger weg. In weinig woorden kan hij worden aangegeven: voed u zelf op.

„Wie nu gelooft van mij nog iets te kunnen leeren, die onthoude de wenken, die ik hem hier voor de zelfopvoeding zal geven."

Die wenken vat S. samen in de volgende regels: 1° wees gezond, 2° wees altijd opgeruimd, 3° leer met kinderen spreken en omgaan, 4° leer u met kinderen bezighouden, 5° zorg heldere kennis van de voortbrengselen der natuur te verwerven, 6° leer de producten van de menschlijke nijverheid kennen, 7° leer uw handen gebruiken, 8° gewen u zuinig te zijn met uw tijd, 9° tracht in aanraking te komen met een familie of met een opvoedingsvereeniging, waarvan de kinderen of verpleegden zich door een buitengewoon goede gezondheid onderscheiden, 10° tracht de ge-

Sluiten