Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baart, dat zij u hartelijk genegen zijn, dat gij ze met gemak kunt leiden, geloof dan vrij, dat de Albestuurder u tot de opvoeding heeft geroepen."

Wij nemen met dit slotwoord van S., afscheid van hem. Wij hopen den sympathieken en praktischen paedagoog in de besproken werken voldoende te hebben doen kennen. Het goede in het philantropinisme komt in hem het duidelijkst voor den dag en het overdrevene en reclame-achtige treedt bij hem het meest op den achtergrond. Het is ons vooral te doen van onze groote opvoeders te leeren, en de lezer zal hopen wij met ons van oordeel zijn, dat ook wij nog bij S. ter school kunnen gaan.

Johann Heinrich Pestalozzi.

1746-1827.

Johann Heinrich Pestalozzi werd den 12<ïen Januari 1746 te Zurich geboren. Opgevoed door een lieve, zorgzame, maar al te teedere moeder, kwam hij met het werkelijke leven slechts weinig in aanraking. Dit is wel de voornaamste oorzaak, waaraan de mislukking van vele ondernemingen, die P. later op het touw zette, moet worden toegeschreven. Hij zelf was zich hiervan maar al te wel bewust en hij getuigt dan ook herhaaldelijk, dat hij de praktische geschiktheid miste, om zijn denkbeelden in toepassing te brengen. Is dit de schaduwzijde der opvoeding, die P. ten deel viel: hier staat tegenover, dat het ook voor een goed deel aan zijn opvoeding te danken is, dat hij zoo in alle opzichten een edel mensch moet genoemd worden. Hij gloeide van liefde voor zijn evenmensch en hij had er letterlijk alles voor over, om anderen te helpen. Zijn rijk ontwikkeld gemoedsleven deed hem in alle menschen slechts het goede opmerken en vooral voor de kinderen was hij met innerlijke ontferming bewogen. Yeel van wat hij verkondigde, was reeds voor hem zeker even duidelijk gezegd en de hooge beteekenis van P. ligt niet vooral in de nieuwheid zijner denkbeelden, maar in zijn groote liefde en onbaatzuchtigheid. Niet ten onrechte wordt van hem getuigd, dat hij anderen alles en zichzelven niets was. P. is niet in de eerste plaats de groote paedagoog, maar wel het schitterend voorbeeld van belanglooze toewijding aan het kind, voor onderwijzers en opvoeders van alle tijden.

Voor wij tot de bespreking van eenige zijner voornaamste werken overgaan, een kort overzicht van zijn leven.

Sluiten