Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de waterpaslijn afwijkt. Zoo gaat men evenzeer te werk bij de volgende vormen: loodlijn, hoek enz.

De teekenkunst moet volgens P. aan de s c h r ij f k u n s t voorafgaan.

Het schrijven moet evenals het teekenen eerst met de griffel op de lei beproefd worden, daar het kind reeds in staat is, de letters met de griffel tot een zekeren graad van volkomenheid te vormen, als het nog zeer moeielijk zou vallen, het te leeren schrijven met de pen.

„Verder is het daarom ook aan te bevelen, de griffel aan de pen te laten voorafgaan, zoowel bij het schrijven als bij het teekenen, omdat het verkeerde op de lei steeds snel kan worden uitgewischt; terwijl daarentegen op het papier het verkeerde staan blijft en aan verkeerde trekken in de letters weer nieuwe fouten worden toegevoegd, zoodat men gewoonlijk ziet, dat er een zekere opklimming in de onjuiste afwijkingen van het voorschrift bestaat van het begin van den regel tot het einde en van het begin van de bladzijde tot het slot.

„En eindelijk beschouw ik als een zeer wezenlijk voordeel van deze manier van handelen, dat het kind op de lei ook het volkomen goede steeds weer moet uitwisschen. Men kan niet gelooven, hoe goed het is, dat dit gebeurt. Het is voor het rnenschelijk geslacht van groot belang, dat het bescheidenheid leert en niet te vroeg er toe komt, aan het werk zijner handen te groote waarde toe te kennen."

P. wenschte dus het schrijven in twee gangen te zien onderwezen. Eerst schrijft het kind alle vormen met de griffel op de lei en daarna met de pen in het schrijfboek.

Om het kind de vormen zuiver te doen namaken, liet P. een boek met voorbeelden samenstellen. Er werd begonnen met de giondvormen en geleidelijk werden hierin zoodanige veranderingen aangebracht, dat ten slotte de volkomen lettersoorten ontstonden. Ook de moeilijkheden in de verbinding der letters werden zooveel mogelijk gesplitst. P. beschouwde het als een groot voordeel van zijn voorschriftenboek, dat het in stukken kon gesneden worden en dat aan de kinderen de oefening, die zij na moesten maken, als voorbeeld kon gegeven worden.

Bij het schrijven met pen en inkt werd weer dezelfde gang gevolgd als bij het schrijven op de lei. Eerst nadat het kind met pen en inkt de groote lettervormen kan schrijven, wordt

Sluiten