Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ding tot God het doel van alle opvoeding.

Wij meenen met het bovenstaande voldoende inzicht in P.'s hoofdwerk te hebben gegeven. Thans rest ons nog het derde belangrijke werk van P. Getal- en Vormleer te bespreken.

Wij bezitten dit werk in het oorspronkelijke niet. Wij zullen dus ons overzicht moeten ontleenen aan de vertaling deigezamenlijke werken, die onder toezicht van Prinsen is uitgegeven. Uit de beide andere werken, is ons gebleken, dat die vertaling alleszins betrouwbaar is.

De Getal- en Vormleer bestaat, zooals wij uit den titel reeds kunnen opmaken, uit twee hoofddeelen. In het eerste deel wordt de getalleer en in het tweede de vormleer behandeld. Wij zouden kunnen zeggen: het eerste deel is een handleiding voor het onderwijs in het rekenen; het tweede deel is een handleiding voor het onderwijs in het meetkundig rekenen en in het metriekstelsel.

Het werk wordt voorafgegaan door een voorrede, die zoowel voor de getalleer als voor de vormleer bestemd is. In die voorrede laat P. nadrukkelijk uitkomen, dat hij met dit werk evenzeer, niet het aanbrengen van kennis, maar vorming op het oog heeft.

„Onze voorstelling van de getal- en vormleer mag geenszins worden aangemerkt als een bijzonder geschikt handboek, om de kinderen snel en juist te leeren tellen, meten en rekenen. Onze gegevene oefeningen in het tellen en meten hebben een geheel ander standpunt, van hetwelk zij uitgaan ... De algemeene ontwikkeling zijner geestvermogens en hoedanigheden, van derzelver eersten trap af, op welken dezelve beginnen te verschijnen, is het wezenlijkste en gewichtigste, dat wij daardoor pogen te bereiken."

De vormleer wordt nog wel door een kort afzonderlijk „Voorbericht" voorafgegaan, maar dit heeft geen betrekking op den algemeenen inhoud van het werk.

De getalleer bestaat uit de volgende onderdeelen:

I. Het getal als middel ter ontwikkeling van de geestvermogens des kinds door het huiselijke leven.

II. Het getal als middel ter ontwikkeling van de geestvermogens des kinds in en door de school.

De vormleer bestaat uit drie deelen:

I. De vorm als middel ter ontwikkeling van de geestvermogens des kinds door de school.

Sluiten