Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

selfrlr'viC. VOrm a,S mW« * —-

ontwikkeiing «• ~

»™z7iziïri>s°uit eik dw °°aer«e"

I. P. vvenscht, zooals uit het opschrift bliikt dat- hof QnQ eerste onderwijs in het rekenen in het

l"" " 2*1 worden gegeven. Steeds onderstelt hij, datvanwerkelijke dingen zal worden uitgegaan.

rekenen zich^li" ee"igH00ge|"'lik me' 'ets bezig, waarmede het

blik tei' !, f T "" m08t 2ich de m»eder dit oogen-

ten nutte maken. Ik stel het geval dat hot- 1

kind Te tooZ h trHCht6n """ ® Spe' deel te neme" e" "aaJ

te toonen, hoe deze voorwerpen als ppn t-woo nf 1 ^ •

geïgd "worde'rïnT "T^ afgezondOTd»«'elkand'eren kunn™

getal al fid .ta"„ „„i, ! ^ tamel(il! laD8 zal z» "<*

getal altijd als aan liet voorwerp verbonden beschouwen, en wanneer

enz mLr aS T"' J"* r"" zeggen: Eén'><"*■

maar altijd. Een steentje, twee steenties enz

«ritTorgfsïeld8'Swn'ier<i TT" """ ht* ligChaam'dat daard°M' worat voorgesteld, wanneer het kind het getal op de menigvnldiWo

ZLnhoeft».ÏOOrWe,'Pen Ver"0"'3en beSChl>uwd e" 2<ch «een geVerder waarschuwt hij de moeders niet met groote getallen

niet aanschouwelijk kan maken " '!1Jne 160 vingeren

het onaerwijs in het «

weïk°?kenma°ll«°t ?n S'eedS eeheel en al aanschou-

men reeds bh p ik'. ?! f h'eromtr8nt hebben betoogd, vindt

vatten, zijn de volgende oefeningen onontbeerlijk. Zal het van het pond de geheele uitgestrektheid, waarin het geLkt wtdMeefen

Sluiten