Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onuTaaV \ !8SteIling door die zoogenaamde apperceptie nuntpn H K °f "iet ^^'g zijn van aanknoopings-

blijven Set tZ ï°\ ^ °m de belan^Wng te doen blijven. Het is de onmiskenbare verdienste van H. dat hii de

grote beteekenis voor de opvoeding, van het verband tusschen

oude en nieuwe kennis aan velen heeft duidelijk gemaakt.

In watSHat methodische behandeling der leerstof.

In wat H. schrijft over klaarheid, associatie, systeem en methode liggen de zoogenaamde formele leertrappen opgesloten! toch °'m®ele leertraPPen hebben heel wat stof doen opwaaien en

teLtlnJZ S06Cl Werk °P de m<sth°dis<:l'e behandeling der eerstof aan te dringen in een tijd, toen men er zich over het

a g ™,ee; 7e]nig om bekommerde, hoe de kennis werd aangebracht;

al da t ZTü Ujd g6paSt Zijn er 0p te wiJzen' dat

dat methodische van betrekkelijk weinig

waarde is. Ons oordeel over de leertrappen kan men vinden

beteTZed0;'n 0H glnSelen ** °Pvoedkunde" " wij kunnen niet bete doen, dan hier onze conclusie weer te geven: „Men

nik woTLTo8, 7eerd; dat hetonderw«s gewrongen en onnatuur-

men heeft , de forraeele Vertrappen te gebruiken:

men heeft zelfs gesproken van een keurslijf, dat de vrijheid van

/ndrJZ8r belemmerde' Wij gelooven ten onrechte. Elk

nen Jh ei,WlJZ6r zal blj z"n onderwijs de formeele leertrappen gebi uiken, en in zoover is de benaming formeel niet

kunnen! ^ ^ a"e onderwijs hun diensten bewijzen

wpnMTfm°et 6Chter Wel onderscheiden. Als de leerstof, die men

men vLT\ k ^ voorbereiding onnoodig maakt, zou

vnn h ï handeIen» toch om der wille van het systeem een voo, bereiding te geven. Te meenen, als de Herbartianen, dat verbinding en samenvatting ten doel hebben begrippen aan te J®"86"' bliJkens al onze beschouwingen onjuist, omdat dit de taak der lagere school niet is. Alle leeslessen, rekenlessen, taallessen volgens de leertrappen te behandelen is dwaasheid, want

,frS" 6SSen !ij" t0epassingen van het vroeger geleerde. Dit zelfde geldt van de overige leervakken : bij de aardrijkskunde is et vaak onze bedoeling, gewoonweg wat topografische kennis aan te brengen en dan zou het verkeerd zijn, toch de leertrappen te willen gebruiken. En - dat het gebruik der leertrappen onjuist is te achten, als wij stemmingen willen wekken, zal elk

Sluiten