Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichaam van den mensch ten doel heeft, gewoonweg eenzijdig is.

„Daarom luidt de zeer bijzondere grondstelling voor ons werk, dat een grondige opvoeding, die geheel aan het wezen van den mensch voldoet denken en doen, kennen en handelen, weten en kunnen zoo innig mogelijk moet vereenigen. Grondig en omvattend weten en zeker en vaardig toepassen en gebruiken van dit weten in het leven, in elke omstandigheid, bij alle eischen van het leven, alzoo een verstandig, een ontwikkelend levend kunnen in eiken gekozen werkkring in den kweekeling, in den mensch te bewerken,

dit is derhalve, zooals wij reeds elders zeiden, van één zijde beschouwd, het doel van ons werken en streven. Aan ons opvoedend werken en streven ligt verder de stelling ten grondslag: omdat de mensch tot het hooge punt van volkomenheid, waarop hij zich thans bevindt, zich ontwikkeld en gevormd heeft volgens het plan Gods, en omdat het ons duidelijk blijkt in dezen gang der Voorzienigheid bij de ontwikkeling en vorming van het menschengeslacht, dat het handelen, opbouwen, doen er vroeger was, dan het nadenken, het denken er over, en zoo vroeger dan het kennen en weten, en dat verder het nadenken, het denken, het kennen en weten zich dadelijk weer aan het doen, opbouwen en uitoefenen toetste, ontwikkelde en vormde, zoo trachten wij in onze werkzaamheid als opvoeders en onderwijzers den gang Gods in de ontwikkeling van het menschengeslacht met bewustzijn na te volgen en wat de eeuwige Beschikking voor de menschheid deed, nu als vrije wezens met bewustzijn voor ons zelf en voor onze kweekelingen te doen. En zoo gaat dan ook bij ons opvoedingsen onderwijsstelsel het opbouwen, doen, aan het kennen en weten vooraf, en de kweekeling vormt en verschaft zich volgens de onderwijzing en het wezen van het voorwerp, dat ter beschouwing hem gegeven is, zelf zijn kennen en weten, hetwelk bijgevolg een levend, leven gevend, leven wekkend, zich uit en door zich zelf levend ontwikkelend en vormend weten en kunnen is, — een weten en kunnen, dat, van de eenheid uitgaand, weer tot de eenheid terugvoert.

„De vorm van ons onderwijs is derhalve steeds de bepalende, en de algemeene formule er voor is:

doe dit, en zie, wat in deze bepaalde betrekking uit uw handelen volgt, en tot welk inzicht het u leidt.

M. H. Lem. Opvoedkundigen. 16

Sluiten