Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het karton wil laten verrichten, blijkt niet: alleen wijst hii er op, dat het werken met de stokjes ook voor het schrijven en teekenen van belang is. Van de bouwsteenen wil hij eerst de muren de deur en de vensteropeningen laten maken, dan een eenvoudig huis met deur, daarna met nog meer deuren en vensters, eindelijk met tusschenwanden en kamers en ten laatste huizen van meer dan een verdieping.

Naar onze meening is het bouwen van Fröbel dus niet zoozeer een onderdeel van het zaakonderwijs, dan wel van het onderwijs in het rekenen en het metriek stelsel.

Het derde deel van Fröbels gezamenlijke werken draagt tot titel: »D.e Padagogik des Kindergartens." Kindergarten, kindertuin, was de naam, dien fröbel aan de inrichting gaf, waarin het jonge tot zijn zevende jaar zou verblijven. Vóór Fröbel waren de zoogenaamde bewaarscholen, öf bewaarplaatsen öf gebrekkig ingerichte maitressenschooltjes. Fröbel verkondigde: „Laat het kind spelen en niets dan spelen tot zijn zevende jaar, tot het tijdperk volbracht is, waarin zijn hersenen in wording zijnendus ongeschikt om met abstracte denkbeelden beladen te worden. Geef hem eerst het concrete.»

drnJT8 Qa?fc, hÜ eL°Ver "a Welken naara z«n inrichting moest diagen. School mocht zij niet heeten, want de jonge kinderen

moeten niet geschoold worden en ook niet bewaard worden.

Op een wandeling met zijn vrienden Middendorf en

a r"P b^e6f hij plotselinë staan en riep uit: „kindertuin zal de inrichting heeten." Terecht was die naam gekozen, want hij stelde zich voor, door die inrichting zoowel het jonge kind op te kweeken, als het jonge meisje op te leiden tot opvoedster en de jonge moeder voor te lichten bij haar taak.

Ten behoeve dier kindertuinen nu bedacht Fröbel zijn beroemde speelgaven en andere speelmiddelen voor het jonge kind Len goed overzicht der speelmiddelen kunnen wij uit Fröbel's werk zelf niet verkrijgen. En dit is ook geen wonder. Uit zijn geschriften ziet men de wording en voor een goed overzicht doet

men daarom beter, het mooie boek van Elize van Calcar te raadplegen.

Uit Fröbel's werk „Die Padagogik des Kindergartens" zijn vooral de volgende hoofdstukken van belang: hoofdst. 4. De bal het

Sluiten