Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den kubus. In de werken zijner volgelingen worden als tweede speelgave de bol, de rol (cylinder) en de kubus genoemd. Het blijkt hier, dat * röbel oorspronkelijk de tweede speelgave slechts uit t w e e voorwerpen liet bestaan. Later voegde hij, zooals de lezing van hoofdstuk 30 (overzicht der gezamenlijke speelmiddelen van den kindertuin) doet zien, er nog twee voorwerpen bij, namelijk rol en kegel. Het schijnt echter, dat gewoonlijk slechts drie voorwerpen bol, kubus, rol in de kindertuinen gebruikt werden. Het monument op löbels graf bestaat ook uit een kubus, een rol en een bol.

Hoe kwam Fröbel er toe, juist die voorwerpen te kiezen ? Wij hebben er reeds op gewezen, dat één van Fröbel's beginselen het beginsel van de ontwikkeling in tegenstellingen was. Elk ding en wezen kan slechts worden gekend, indien het verbonden wordt met het soortelijk tegenovergestelde en tevens vergeleken wordt met een derde ding, dat zoowel met het eerste als met het tweede overeenkomt.

Fröbel als vele beroemde paedagogen, was aanhanger van een bepaald wijsgeerig stelsel. In zijn tijd waren het vooral de Duitsche wijsgeeren Fichte, Schelling en Hegel, diegrooten invloed oefenden op de levensbeschouwing van hun volk. Het beginsel deiontwikkeling in tegenstellingen heeft Fröbel aan hen ontleend. Door al zijn geschriften heen wijst hij er op, dat de opvoeder voortdurend dit beginsel voor oogen heeft te houden. Wil men bepalen, waarmee het kind zich op een volgenden trap heeft bezig te houden, dan moet men een ding kiezen, dat aan het voorgaande in menig opzicht gelijk is en in ander opzicht daarvan verschilt. Daarna kieze men een ding, dat tusschen die twee in gelegen is, dat gedeeltelijk met het eene overeenkomt en gedeeltelijk met het andere, i iöbel noemt dat derde ding de „Vermittlung" (verzoening). Wat hier met het speelgoed gebeurt, moet het kind in de wereld voortdurend opmerken, wil het vrede en rust vinden: ook in de wereld kan elke strijd, elke tegenstelling ten slotte worden opgelost of verzoend. Dit beginsel van Fröbel, waarmee zijn volgelingen hoog wegloopen, heeft hem wel tot veel gekunstelds geleid, maar toch mogen wij hem dankbaar zijn, dat hij op zoo veelvuldige wijze heeft aangetoond, dat een eigenschap of een hoedanigheid het kind eerst dan volkomen helder wordt, als het ook de tegenovergestelde eigenschap heeft opgemerkt.

Een tegenstelling nu met de wollen, soepele, niet klinkende bal van de eerste gave vormt de houten, harde, geluidgevende bol

Sluiten