Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

papierstrooken tot een papieren weefsel saamgevlochten. Gewoonlijk zijn de raatjes 1 d.M. breed en 2 d.M. lang.

Vleehtlatten. Vlechtlatten zijn houten latjes, die gewoonlijk 25 c.M. lang zijn en 1 c.M. breed. Ze worden zoo door elkaar heen gestoken, dat ze elkaar vasthouden.

Verder noemen wij nog het uitprikken en het borduren, het knippen en het opplakken en het boetseer en als werkzaamheden, die in de meeste kindertuinen tot het leerplan behooren. Dat versjes leeren, vertellen en tuinarbeid evenzeer op een goede bewaarschool een plaats vinden, behoeft geen betoog. 6

Met het bovenstaande gelooven wij voldoende inzicht in Fröbel's opvoedkundige denkbeelden te hebben gegeven. Het zal den lezer blijken, dat P. toch nog wel iets meer was dan de onpraktische aroomer, waarvoor hij door sommigen wordt gehouden.

Herbert Spencer.

1820—1903.

Het antwoord op de vraag of de man wiens naam hierboven staat vermeld, onder de groote opvoedkundigen moet worden gerekend, zal niet éénstemmig zijn. Vraagt men daarentegen of Herbert Spencer onder de groote wijsgeeren moet gerekend worden, dan zal wel niemand een ontkennend antwoord geven.' Wij zijn voor ons zelf niet gehéél zeker, of het antwoord op de eerste vraag bevestigend moet luiden en toch hebben wij niet geaarzeld Herbert Spencer op te nemen in de rij van groote opvoedkundigen, die verdienen uit hun werken nader te worden gekend. De reden waarom wij meenden dat H. Spencer hier niet ontbreken mocht, ligt echter niet in het nieuwe of eigenaardige zijner denkbeelden, maar in den grooten invloed dien hij op de opvoedkundige inzichten van onzen tijd gedurende lange jaren heeft geoefend. In dertien talen werd zijn werk vertaald. In Engeland, in Frankrijk, in Amerika werd het het boek over opvoedkunde en ook in ons land beleefde de vertaling in korten tijd vier drukken. Het werk van een schrijver, die zoo'n machtigen invloed heeft geoefend moet worden gekend: laten latere geslachten uitmaken, o hij in waarheid tot de groote opvoedkundigen moet gerekend worden.

Sluiten