Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van te veel belang is, om aan onze onbeholpenheid te worden overgelaten. Maar dit is niet voldoende. Zonder gezondheid is men nooit volkomen gelukkig en daarom moet ieder mensch voldoende kennis van physiologie bezitten.

Welke kennis is noodig om in de behoeften van het leven te voorzien? Natuurlijk vakbekwaamheid en zooveel kennis van lezen, schrijven en rekenen als voor ieder vak wordt vereischt. Hierover is ieder het eens. Maar men onderzoekt niet, welk onderwijs hiertoe moet voorbereiden.

Waarmee houden bijna alle menschen zich bezig? „Zij houden zich bezig met de voortbrenging, bewerking en verspreiding van waren. En waarvan is de voortbrenging, de bewerking en de verspreiding van waren afhankelijk ? Het berust op het gebruik van methoden die voor den aard van die waren geschikt zijn; het berust op een passende kennis van haar physische, chemische of biologische eigenschappen, al naar den aard der zaak; dat wil met andere woorden zeggen het berust op wetenschap. Deze tak van kennis die voor het grootste deel bij ons schoolonderwijs wordt verwaarloosd, vormt juist den grondslag voor de behoorlijke verrichting van die processen waardoor het beschaafde leven wordt mogelijk gemaakt."

Als S. dan verder aangeeft, wat hij onder wetenschap verstaat, dan blijkt dat het vooral de exacte wetenschappen en de wiskunde, benevens de sociologie zijn die de mensch volgens hem voor zijn middellijk levensbehoud behoeft.

Welke kennis is noodig om voor de opvoeding deinakomelingschap te zorgen? Voor deze derde groote afdeeling van menschelijke handelingen, is in het geheel niet voor eenige voorbereiding gezorgd. Wanneer een later geslacht in onze schoolboeken en examenopgaven naar aanwijzingen zou zoeken, hoe de leerlingen tot hun ouderlijke taak werden voorbereid, zou het waarschijnlijk meenen dat die boeken slechts voor monnikenorden waren bestemd geweest. „Indien een koopman zijn zaken begon zonder eenige kennis van rekenen en boekhouden, zouden wij luid schieeuwen om zijn dwaasheid, en ongelukkige gevolgen verwachten. Of indien iemand zonder anatomie te hebben bestudeerd als chirurg optrad, zouden we ons over zijn brutaliteit verbazen en zijn patienten beklagen. Maar dat ouders de moeilijke taak van kinderen opvoeden op zich durven nemen, zonder ooit over de grondbeginselen — uit lichamelijk, zedelijk en verstandelijk

Sluiten