Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vang waren de Boeren vol goed vertrouwen in hunne bedoelingen. Zij trokken van plaats tot plaats rond, en met heel onze oude gastvrijheid stelden wij ons huis voor hen open, konden zij aan onze haardstede vertoeven zoolang het hun slechts goeddacht; maar hoe werden wij daarvoor beloond ? Als een onzer bedienden iets misdaan had of niet werken wilde, en wij straften hen, zooals men wel genoodzaakt is met de Kaffers te doen, dan zochten zij in stilte den weerspannige op en begonnen hem aan het verstand te brengen dat hij een slachtoffer was, en vrij wat gelukkiger zou zijn onder een Engelschen meester. Als Groot Brittanje maar eenmaal heerschappij voerde over . ons land, dan zouden er pas gulden dagen voor de zwarten aanbreken. Gelukkig zijn de Kaffers over het algemeen te sluw om de geheime bedoeling van dergelijke taal niet te doorzien ; maar rebellie leeren zij er toch uit, of liever gezegd, zij weten zich gesteund in elke poging om tegen hunne meesters op te staan. Tot tweemaal toe heb ik, onmiddellijk na het verblijf bij ons aan huis van een dier heeren, een rijken oogst op het veld zien verrotten, enkel en alleen omdat alle hulp mij geweigerd werd om hem binnen te halen."

„In elk geval is Roza daar toch onschuldig aan," hield de jongeling vol.

Sluiten