Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het hoofd te slingeren. Het eenige wat ik u vraag is uwe handteekening onder de eenvoudige verklaring dat geen Boer dezen moordaanslag heeft gepleegd. Doet gij het niet en gij komt te sterven, dan zijn de Engelschen partijdig genoeg om hunne couranten te vullen met gansche kolommen over de gruweldaden der Transvalers, die liever de vreemdelingen dooden, dan hen in rust en vrede voort te laten leven op hun grond."

„Ja ja, ik vat uw bedoeling wel," prevelde de Engelschman, die den open blik van zijn gastheer ontweek : »en ik zal ook aan uw verlangen gehoor geven ; maar nu ben ik uitgeput. Laat mij eerst wat rusten."

Het zou waarlijk al te onmenschelijk geweest zijn voor het oogenblik verder aan te dringen, en Moorbreggen verwijderde zich schouderophalend, om zijne vrouw en zoon op te zoeken.

,,Ik raad u aan naar bed te gaan, moeder, zeide hij, met liefderijk gebaar de hand op Elisabeth s hoofd latende rusten : „Er valt hier op het oogenblik toch niets te doen en het zal nog zeker drie of vier uur duren, voordat de anderen aangekomen zijn."

,,Ga daarom zelf ook liggen, vader, sprak Herman : „voor mij beteekent het waken niets. Ik neem een boek en ga in Norton's kamer zitten. De tijd zal omvliegen zonder dat ik het bemerk.

Sluiten