Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zijn ; Ainstowe verzocht een schaar, knipte het haar van den schedel weg en bekeek en betastte de plek toen met de grootste nauwkeurigheid.

,,Ja," zeide hij ten slotte : „Daar schuilt het kwaad. Indien de hersenen geen letsel hadden bekomen, zou hij sedert lang ontwaakt zijn en ons hebben toegesproken."

„Is de toestand gevaarlijk?" vroeg het jonge meisje op snellen, gejaagden toon.

„Ernstig, ja," gaf de zendeling half aarzelend ten antwoord : „maar het komt mij als een gunstig teeken voor, dat uw vader niet onmiddellijk na den hem toegebrachten slag het. bewustzijn heeft verloren. In elk geval zullen wij niets nalaten om het gevaar te bezweren."

„Dat weet ik," zeide Eleanor Norton op ontroerden toon : ,,en wat dunkt u van het naar huis vervoeren?"

«Daarvan kan zelfs geen sprake zijn voor het oogenblik."

„Neen, ik begrijp dat het in deze omstandigheden eene onvergeeflijke onvoorzichtigheid zou zijn," haastte Moorbreggen zich te zeggen, niet willende dat het jonge meisje een oogenblik zou opzien tegen den hun te berokkenen last: „Niets is trouwens gemakkelijker. Deze kamer wordt nooit anders dan voor logeergasten gebruikt en het gebeurt geen driemaal op een jaar dat wij haar noodig

Sluiten