Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich gesloten, of het jonge meisje, dat in den grooten leuningstoel was neergezonken, hiet het hoofd op en vroeg, den Engelschman strak in het gelaat ziende :

„Bestaat er gevaar voor dat mijn vader ijlen zal?"

,,Ik geloof het niet ; wij hebben hier, naar mijne meening, met hersenschudding, niet met hersenkoortsen te doen ; maar gij moet het mij later niet tot een verwijt maken, indien mijn uitspraak op de eene of andere wijze gelogenstraft wordt. Ik volgde slechts twee jaar een cursus in de geneeskunde, en dat is ontoereikend, zoolang men er geen practische ondervinding bij heeft opgedaan."

„Dus kunt gij u ook vergissen omtrent de vraag of hij ijlen zal of niet, ' mompelde zij nadenkend, om er een oogenblik later met de ernstigste beslistheid op te laten volgen : „Mijnheer Ainstowe, wrat er ook gebeure, indien mijn vader wartaal spreken mocht, is het volstrekt noodzakelijk ieder ander dan ons beiden zonder een oogenblik uitstel te verwijderen.

„Het zal geschieden omdat gij het verkiest," gaf de zendeling ten antwoord : „Is het u aangenamer, dan zal ook ik, in dat geval, de kamer uitgaan."

„Neen, ik dank u; gij kunt blijven. Het geheim, dat hij met zich omdraagt, zal u wel bekend wezen."

Sluiten