Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaan. Mijn vriend betreurde het zelf aan Europa geketend te zijn, zoodat hij wel nooit dit werelddeel zou kunnen bezoeken, dat hem ofschoon onbekend, zoo dierbaar geworden was om zijn lijden, en hij verklaarde mij vastbesloten te zijn, althans van verre zooveel mogelijk te ijveren voor zijne redding, door het aanwerven van lieden voor eene vereeniging, die juist tot dat doel was opgericht. Ik ben nog altijd overtuigd dat hij volkomen ter goeder trouw sprak en handelde en zelf slechts een blind werktuig in de hand van anderen is. O ! dat hij eens eenige achtereenvolgende maanden hier doorbrengen mocht !"

„Wilt gij daarmede zeggen dat gij De Witte Roos afkeurt?" vroeg Eleanor, op wier gelaat een blos van ontroering kwam.

„Gij zult er mij waarschijnlijk om veroordeelen ; maar gij hebt mij gevraagd oprecht te zijn. De gansche bond is, in mijne oogen, niets anders dan een poging om dit land met al zijne schatten voor Engeland te bemachtigen."

„Waarom zijt gij dan toegetreden ?" klonk het ongeloovig.

„Omdat ik mij overreden liet door de woorden van iemand, dien ik als een goed, volkomen vertrouwbaar man kende, maar, ik herhaal u, hijzelf was misleid. Nauwelijks had ik met eigen oogen de toestanden hier aanschouwd, of ik zag

Sluiten