Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de onwaarheid in van alles wat mij was voorgehouden, ik bemerkte hoe oneindig gelukkiger men hier leefde dan in Europa zelf, hoe de zwarlen niet het minste onrecht hadden te dragen, en ik schreef ook aan mijn vriend, om hem mijne bevindingen mede te deelen en tevens om mijn ontslag te nemen uit een Bond dat volgens mij geen reden van bestaan had."

,,En. . . hebt gij hetantwoordreeds ontvangen?"

„Neen, dat is onmogelijk. Mijn brief werd eerst een dag of acht geleden verzonden."

„Zal ik u dan voorspellen wat men u schrijven zal?" klonk het niet zonder bittere spotternij.

„Hoe kunt gij dat weten?"

„Uit eigen ondervinding," sprak het meisje op gedempten toon.

„Hebt ook gij dan zooals ik gehandeld?" vroeg Ainstowe, haar bewogen aanziende.

„Ja, ik was naïef genoeg daartoe. Mij ook had men gewonnen door mij de mishandeling voor te houden, hier door de vrouwen en kinderen der inlanders ondergaan; men zeide mij welk eene heerlijke zending ik uitoefenen kon, van het oogenblik af dat ik mij naar Afrika begaf, en ik die radeloos voorttreurde over het gemis mijner moeder, greep met beide handen de kans aan van een reddende engel voor mijne omgeving te wezen."

Stratenus. 4

Sluiten