Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En ook gij zaagt in hoe onjuist die voorstelling was?"

„Men had mij eenvoudig bedrogen. Ik vond hier gelukkigen in plaats van verdrukten. De eenige zwarten, die ik met hardheid behandelen zag, waren de onderhoorigen mijns vaders.... een der vurigste leden van den Bond.

Ainstowe maakte een angstig gebaar in de richting van den zieke.

„O ! Vrees niets," hernam Eleanor, met eene smartelijke uitdrukking in de raadselachtige oogen ; „Al kon mijn vader mijne woorden opvangen, zij zouden hem geen teleurstelling meer kunnen brengen; want ik besprak dat alles reeds met hem , en hij weet hoe ik er over denk, al gelooft hij van zijne zijde ook volgens zijn geweten te handelen. Maar daarover zij thans geen sprake. Wat ik u zeggen wilde was slechts hoe naar alle waarschijnlijkheid het antwoord zal luiden, dat men u geven zal."

„Hebt gij er dan een gekregen ?"

„Ja, een dat kort en bondig genoeg was, om het niet licht te vergeten. Men schreef mij dit: „Gij beschouwt alles uit een verkeerd oogpunt, en zijt daarom blind voor de waarheid; maar een langdurig verblijf in Afrika zal u bewijzen dat de Bond gelijk heeft. Het wordt voorgelicht door de grootste reizigers en onderzoekers van onzen tijd, en de belangen der

Sluiten