Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het vuur voor de koffie aanmaken; die luie dienstboden verslapen zich natuurlijk, omdat zij wat later dan gewoonlijk konden gaan rusten, en als wij daarmede gereed zijn, zullen wij gaan zien hoe onze gast het maakt, en ga ik ook eens omkijken naar Miss Norton."

Een kwartier later traden moeder en zoon de ziekenkamer binnen. Robert Ainstowe, die vlak bij het bed gezeten had, kwam hen te gemoet, den vinger op den mond leggende.

„Vraag hem hoe het er mede staat," fluisterde Elisabeth tot Herman : „Gij weet, ik versta het Engelsch even goed als onze landstaal, maar het te spreken, daar waag ik mij niet aan."

„Er is geen verandering in den toestand gekomen, dan dat de koorts zich wat verheft," antwoordde de zendeling, zoodra de jonge Boer hem de vraag zijner moeder had overgebracht: „Het ergste van het geval is, dat ik geen enkel middel weet te bedenken, om den gekwetste eenig goed te doen. Alleen die koude omslagen om het hoofd, en zij schijnen geen verandering aan te brengen. Zou men waarlijk geen geneesheer van ondervinding kunnen ontdekken, ergens in de streek?"

«Al wildet gij er ook tien uur voor rijden, er is er geen, en men moet dus alles, in vredesnaam, maar aan de natuur overlaten, zooals bij ons blanken in dit land bijna altijd geschiedt.

Sluiten