Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Kaffers houden er wonderdokters op na ; maar al zouden wij kinderachtig genoeg zijn in hen te gelooven, dan nog ware het voor goed met onzen invloed op hen gedaan, indien wij die zwarte kwakzalvers raadpleegden."

„En Miss Norton ?" vroeg de vrouw des huizes.

„Zij kwam nog een keer of drie naar haar vader zien; geen kwartier geleden voor het laatst, zoodat ik niet geloof dat zij veel geslapen kan hebben, en dat gij zeker eene weldaad zoudt bewijzen met eens tot haar te gaan," zeide Ainstowe, een bezorgden blik in de richting der tusschendeur werpende.

Elisabeth liet zich dit geen tweemaal zeggen, maar klopte in het volgende oogenblik bij het jonge meisje aan, en was aangenaam verrast in plaats van eene dier haar maar al te goed bekende stijve Engelsche vrouwen, eene lieftallige verschijning voor zich te zien, die met een gebaar van onweerstaanbare innemendheid de beide handen naar haar uitstrekte, om haar te danken voor al wat zij en de haren reeds voor den lijder hadden gedaan.

„Gij zult mij, vrees ik, niet verstaan," prevelde de vrouw des huizes, vol hartelijkheid haar handdruk beantwoordende : „Ik spreek zoo gebroken Engelsch."

„Ik versta, integendeel, ieder woord, en ben

Sluiten