Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestemd is langer dan eenige maanden te duren, of niet vooraf veroordeeld was in den felsten haat over te gaan. Ik wilde u wel eens hooren spreken tegenover een kring van Londenaars, zooals gij het daareven deedt ; zij zouden van schrik verbleeken. Stel u voor, vlak naast elkander te ontwaken op den Oordeelsdag, en hand in hand tegenover den Opperrechter te treden, als men elkander tijdens zijn leven zoodanig heeft verfoeid, dat men dagelijks, evenals de galeislaaf zijn ketting, de banden verwenschte, in een uur van bedwelming vastgeknoopt! Neen, neen, gij zijt met dergelijke begrippen alleen voor deze binnenlanden geschikt."

„Gij schijnt mij al heel bespottelijk te vinden ze nog te koesteren ?" sprak hij, met eene flikkering van toorn in de oogen.

„Neen, dan vergist gij u ... . ik zou er u om kunnen benijden, als gij ten minste bestemd zijt eenmaal eene vrouw als uwe moeder te vinden. Het moet heel wreed zijn uit zulk een droom wakker te worden geschud."

„Miss Eleanor !" riep op dat oogenblik in de verte eene stem, die beiden zeer gejaagd toeklonk, en een oogwenk later was het jonge meisje in de richting van het huis verdwenen.

Sluiten