Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strompelt een grijsaard bij ons naar het veld, en deelt hij nog zijne bevelen aan de arbeiders uit, en de vijftig- ja somtijds zestigjarige zoon luistert vol eerbied naar zijne orders en is de eerste om die uit te voeren."

,,Gij zijt een krachtig volk," zeide de zendeling, terwijl de zieke onbemerkt voortprevelde en Eleanor den blik met eene ondoorgrondelijke uitdrukking op den spreker gevestigd had.

,,Wij zijn geen modepoppen maar aartsvaderlijk gebleven, en daarin ligt onze kracht," klonk het tier : „Uwe landslieden hebben onlangs beweerd dat het tijd werd om hier wat beschaving onder ons aan te komen brengen en zij maken daartoe zeker reeds scheepsladingen vol parasolletjes en kussens en dekentjes gereed ; maar wij zijn geen mannen, die met sluiers aan onze hoeden of met windkussens rondloopen ; wij slapen nog als de herders van Bethlehem onder den blooten hemel, op den harden grond, als de belangen van ons vee dat meebrengen, en wij roepen Engeland toe : bewaart dien ganschen rommel voor uwe eigen zonen, tot zelfs de oude vrouwen bij ons willen er niet van weten, en zoo gij het ooit waagt onze onafhankelijkheid aan te randen, weet dan wel dat gij daarmede vrij wat grooter misdaad begaat dan dat wij uw lndië zouden binnen dringen om het u te ontstelen."

Sluiten