Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derlinge wijze schenen te beantwoorden : ,,maar gij houdt misschien te weinig rekening met hetgeen de vrienden der beschaving nastreven, als zij vooruitgang en ontwikkeling over de gansche aarde pogen te verspreiden. Laat ons niet meer over de zaak spreken, het leidt nergens toe, en ik voor mij persoonlijk wensch niets liever dan dat de Transvaal altijd onder de heerschappij moge blijven der wakkere Boeren, die ik leerde waardeeren, en eiken dag dien ik langer in hun midden vertoef, meer en meer op prijs stel."

„Indien dit het geval is, en ik twijfel geen oogenblik aan de waarheid uwer woorden, mijnheer," zeide Moorbreggen nog altijd even ernstig : ,,dan kan ik niet anders dan u toewenschen dat gij binnen kort een ander gedeelte van Afrika tot arbeidsveld zult verkrijgen ; want ik begin te gelooven dat mijn vader gelijk heeft, als hij voorspelt dat wij donkere dagen te gemoet gaan, donkere uren bovenal voor uwe ambtsbroeders, die bewust of onbewust van wat zij deden, door hunne houding het vuur der verdeeldheid hebben aangewakkerd. Mijne dagtaak roept mij thans naar het veld ; mag ik, alvorens mij daarheen op weg te begeven, weten of ik nog iets voor een van u allen verrichten kan ?"

„Niets ; ik dank u van ganscher harte," zeide Ainstowe hem nogmaals de hand drukkend.

Sluiten