Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezindheid had kunnen twijfelen, dan waren de woorden hem bij zijn vertrek ontvallen ruimschoots voldoende, om mij te verkondigen icaaraan ik mij te houden had."

,,Wat zeide hij dan wel ?" vroeg Elisabeth benieuwd.

„Bedenkt dat hij ijlende was, vader," haastte de zoon zich in het midden te brengen : „Het zou niet eerlijk zijn datgene wat iemand in zulke oogenblikken zegt als ernst op te nemen."

„Zwijg, jongen !" klonk het drittig : „Gij schijnt opzettelijk te willen vergeten wie de man is van wien ik spreek. Philias Norton heb ik nooit anders gekend dan als een sluwen vos die zich

O

liever de tong zou hebben afgebeten dan iemand een blik te gunnen in zijne ziel, en van zijn standpunt uit had hij gelijk, want er vielen niets dan heel leelijke dingen in te lezen ; maar God laat de boozen slechts een tijdlang straffeloos begaan. Op het oogenblik, dat zij er het minst op verdacht zijn, klinkt voor hen het : ,,Tot hiertoe en niet verder!" en daar ligt hij nu weerloos, tot zelfs tegenover eigen snoodheid, de huichelaar, die zooveler ellende op het geweten heeft, en zich voorstelde nog zoovele andere levens in het verderf te storten. Philias Norton heeft zijn leven lang gelogen en comedie gespeeld ; maar eindelijk en ten laatste is de beurt aan de waarheid gekomen, heeft datzelfde

Sluiten