Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opperwezen, dat hij zoolang bespotte, hem oprecht gemaakt.... ondanks zichzelven."

„Maar hij uitte slechts onsamenhangende volzinnen, zonder beteekenis," hield Herman vol.

„Voor u misschien, die nooit aan het naderend gevaar hebt willen gelooven, en op den grooten dag, als het onweder losbreekt boven onze hoofden, nog niets verstaan zult van hetgeen er geschiedt," hernam de oude Boer vol bitterheid : ,,Ik echter heb niet de geringste moeite ze te ontcijferen. Het is ons sedert lang bekend, al konden wij het tot hiertoe nooit met bewijzen staven, dat er in Engeland slechts gezocht wordt naar de gelegenheid ons land onder Britsche heerschappij te brengen. Gij, jonge lieden, gelooft degenen die u wijs trachten te maken, dat dit schrikbeelden zijn, dat Engeland integendeel alle volkeren ter wereld vrij zou willen zien. Een fraaie vrijheid ! Heel Ierland zucht en kermt onder de onhoudbare dwingelandij van den overheerscher, wiens verborgen opzet het is de overwonnen inboorlingen van het Groene Eiland te noodzaken het geboorteland te verlaten en in Amerika hun geluk te gaan beproeven, opdat Ierland onverdeeld aan Engeland zou toebehooren. Zoo ook zouden de Britten doen met ons, den dag waarop zij hier meester werden. Het verblijf in eigen geboortestreek zou den Boeren ondragelijk worden gemaakt, en als men ons zedelijk

Sluiten