Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich op het laatste oogenblik ontvallen liet?"

„Ik weet het niet," gaf de jonge man, met eene verdrietige uitdrukking in den blik ten antwoord: „Zoo het geschiedde, dan moet men eerbied voor hem hebben; want geen oogenblik betoonde hij zich minder hulpvaardig daarom."

„O! die Boeren !" mompelde het jonge meisje met een soort woede: „ik vrees dat wij, met al onzen eigenwaan en hoogmoed op onze beschaving, in vrij wat opzichten een les van hen zouden kunnen leeren. Ik durf mij niet eens afvragen wat hier aan huis in een soortgelijk geval zou zijn geschied."

„Vergeet het gebeurde," sprak de zendeling op zachten, maar nadrukkelijken toon: „Gij hebt u niets te verwijten, wat later ook nog geschieden mag ; men zal altijd moeten erkennen dat gij alles op het spel hebt gezet om zoo kort mogelijk onder het dak der Moorbreggen's te vertoeven, en voor de gedragslijn van uw vader zijt gij niet aansprakelijk. Wie weet ook of hij niet zoozeer getroffen zal zijn door de edelmoedigheid dier lieden, dat hij nog voor goed vriendschap met de Boeren sluit."

„Dat zal hij nooit," klonk het somber : „hij is niet alleen door zijn eed gebonden; maar zijn heele hart hangt ook aan het Genootschap, dat zulke reuzenplannen voor Afrika heeft gemaakt. Hoe het ook zij, gij hebt gelijk; ik moet

Sluiten