Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toelachte, dat ik nooit weder een nieuwen geluksdroom koesteren zal, omdat elk ander vrouwenbeeld naast het uwe zou verbleeken ; maar toen gij mij alle hoop ontnaamt op uwe wederliefde, bleef mijne roeping ongeschokt, mijn doelwit hetzelfde en daarin lag een groote troost. Iemand als Moorbreggen bezit zulk een troost niet; voor hem gaat niets boven de liefde, die hij voor eene vrouw als gij kan hebben opgevat. Sta dat gevoel toe in zijn hart aan te groeien en gij vernietigt zijne gansche toekomst, den dag waarop hij ontwaakt tot het bewustzijn hoe dierbaar gij hem geworden zijt."

„Dwaasheid !" riep het jonge meisje uit, met eene poging om te glimlachen : „Gij ziet alles veel te ernstig in, dat is het eenige wat ik tegen u heb. Ik hoop van ganscher harte dat mijn nieuwe vriend de zaken wat luchtiger op zal nemen."

,Vergis u daaromtrent niet. Zulke natuurkinderen hebben lief uit heel de volheid van hun onbedorven gemoed," sprak de jonge man, haar een blik toewerpende, waarvoor zij ondanks zichzelve de oogen neersloeg : „en wee de vrouw die den treurigen moed zou hebben met een dergelijk gevoel te spelen !

„Gij zijt ijverzuchtig, vrees ik," gaf zij kortaf ten' antwoord: „Laat ons over iets anders spreken."

10

Stratenus.

Sluiten