Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wilt "ij iets hebben ? Mijne moeder vulde van' morgen mijn zadeltasch met allerhande zaken, waaraan ik nog vergat te raken.

f)0! zoo meester Herman wat voor mij te drinken had!" stamelde het negerinnetje met een lichtstraal van hoop in de oogen : „mij dunkt het zou mij het leven weergeven. Sedert gisteren middag kwam mij geen droppel over de tong en nooit heb ik kunnen denken dat de dorst zulk eene kwelling kon zijn.

„Ziehier, arm kind!" zeide Moorbreggen, verheugd dat zijne gedachten te zeer van iets anders vervuld waren geweest, om hem te doen gevoelen dat ook hij sedert zoovele uren geen maal van eenige beteekenis had genuttigd: ,,drink en eet naar hartelust, het zal u weer

nieuwe krachten schenken.

Djaguna dronk met hartstochtelijke graagte, maar weigerde aan het voedsel te raken. 1 och scheen zij op eens weêr geestkracht te hebben opgedaan, want zij waagde het zelfs de hand op Herman's arm te leggen en hem toe te

fluisteren :

„Het is een vreeselijk geheim dat ik u toevertrouwen ga, meester, een dier geheimen, die ongeluk aanbrengen over wie ze kent, en gij zijt allen zoo goed, gij en uwe ouders, dat ik u geen leed zou willen berokkenen.

„Dwaasheid, Djaguna," verzekerde de jonge

Sluiten