Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op voor de Engelschen, of zij breken u het hart. Vaarwel! Aan uzelf nu te beslissen of gij dwaas of verstandig wilt wezen."

„Leest gij werkelijk in de toekomst, Tana ?" vroeg de jongeling, nadenkend.

Zij knikte toestemmend.

„Van welken aard is dan het gevaar dat mij, volgens u, schijnt te dreigen ?" hield hij aan.

„Gij wordt bedreigd in uw hart ; ik zeide u reeds dat, zoo gij doof wenscht te blijven voor mijne waarschuwing, dat hart breken zal. Geen woord zult gij mij verder ontlokken ; het spijt mij reeds dat ik gesproken heb ; men moet zich niet tegen het lot verzetten, het leidt tot niets ; de menschen zullen altijd en overal krankzinnig zijn en rampen boven een rustig, ongestoord bestaan verkiezen."

Zij wendde zich van hem af, trad nog nader op den zoom van den afgrond toe en, niets meer schijnende te hooren van hetgeen Herman haar nog toevoegen mocht, boog zij het hoofd vooruit en was het als zocht haar adelaarsblik den horizon te doorboren.

Langzaam daalde Moorbreggen de hoogte weder af; hij had zich van Djaguna's opdracht gekweten ; al mocht men hem haar dochtertje niet hebben afgestaan, hij wist nu ten minste dat het kind zich in veiligheid bevond, terwijl het hem en zijne ouders slechts last en weinig

Sluiten