Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat wij bezitten ; het is aan ons dienzelfden grond in ruil daarvoor onze beste krachten, ons gansche leven te geven ; hier alleen hooren wij thuis ; indien wij naar Europa wederkeerden, zouden wij ons daar misplaatst gevoelen, niet passen in den lijst eener beschaving, die ons niet eens beschaafd voorkomt; wij zouden er belachelijk worden. Weet dus wel dat mijne vrouw alle hoop moet opgeven zich ooit in Engeland te vestigen."

,,Ik begrijp dat, het is niet meer dan billijk dat van haar te eischen," verklaarde het jonge meisje beslist.

Hcrman's oogen begonnen wederom te stralen; het deed hem goed te hooren dat zij haar vaderland prijs wilde geven voor hem ; niettemin vervolgde hij even ernstig als te voren :

,,Er is nog een ander punt, dat gij bedenken moet. Gij zult komen in hoogst eenvoudigen kring, waar wel is waar nooit een enkel woord wordt gesproken, dat een koning niet aanhooren kon, maar waar aartsvaderlijke, zoo gij wilt burgerlijke gebruiken heerschen. Mijne ouders verstaan niets van de fraaie manieren der wereld. Wij zullen een afzonderlijk huis bewonen, maar in hunne onmiddellijke nabijheid, op hetzelfde erf : mijn gezin moet de vreugde van hun ouderdom uitmaken ; mijne vrouw in waarheid eene

Sluiten