Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dochter voor hen zijn ; schrikt dat alles u niet af, Eleanor ?"

Zij schudde met eene beweging vol geestkracht het hoofd.

„Neen," gaf zij ten antwoord : „want gij vraagt slechts het rechtvaardige van mij, en het eenige wat mij werkelijk iets kosten zal, is de gedachte dat ik voor altijd het oude geboorteland prijs geef; maar gij zijt het offer waard," en gehoor gevende aan eene plotselinge opwelling des harten, stak zij hem de beide handen toe.

Hij greep ze met een kreet van vreugde in de zijne en daarna de armen om haar heen slaande, drukte hij haar zacht en vol eerbied den eersten liefdekus op het voorhoofd.

„Maar hoe zult gij ooit de toestemming uws vaders verkrijgen ?" vroeg Eleanor, een oogenblik later.

„Laat dat slechts aan mij over," antwoordde hij snel, haar de vernedering willende besparen zijner overtuiging dat het hem een harden strijd kosten zou : „mijne ouders leerden u, gelukkig, persoonlijk kennen en waardeeren en zullen zonder moeite inzien dat gij de eenige vrouw zijt, die ik lief zou kunnen hebben ; maar wat mij vrij wat meer bezorgd maakt is de gedachte aan mijnheer Norton."

Het jonge meisje richtte den blik op

Sluiten