Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wat bedoelt gij ?" klonk het lachend : ,,Zult gij veeleischend worden ?"

,,In één enkel opzicht, ja. Ziet gij, Eleanor, er bestaat nog een ander, een dieper gevoel dan de gehechtheid, die alleen geboren wordt en voort blijft leven uit het feit dat men geen sterveling anders op aarde bezit om te beminnen. Gij weet hoe de zendelingen, die naar dit of een ander werelddeel vertrokken, zonder in het vaderland iemand achter te laten aan wie zij hunne toekomst mogen toevertrouwen, en die op een zoo eenzamen post vertoeven, dat zij er alleen inboorlingen zien, aan den een of anderen predikant in Europa schrijven, om in hunne gemeente eene bruid voor hen te kiezen. Zulk een meisje, meestal de dochter uit een even arm als talrijk gezin, komt over, en voegt zich bij den haar nog onbekenden echtgenoot en, onverschillig of hij beantwoordt aan haar droomen of niet, leert zij aan hem hechten, omdat haar hart nu eenmaal, als de klimop, behoefte heeft zich vast te klemmen aan den stevigen eik eener ware genegenheid. Zoo gij haar vraagt welk gevoel zij haar man toedraagt, zij zal u antwoorden : liefde, en ook gelijk hebben ; maar er bestaat liefde en liefde en wanneer gij een tijdlang aan mijne zijde zult hebben geleefd, mijne lieveling, zal ik aanspraak maken op wat meer teederheid dan

Sluiten