Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neen nooit eene andere bruid hebben genomen. Dat is liefde, kind, en eenmaal, ja eenmaal zeker, hoop ik die van uwe zijde te verdienen."

,,En zult gij het aanstonds raden, als dat wonder in mij geschiedt ?" plaagde zij vriendelijk.

,,Ik weet het niet," gaf hij nadenkend ten antwoord : ,,Xulk eene teederheid is zoo schuchter, juist omdat zij zoo groot, zoo heilig is, dat het moeite kost er over te spreken ; ik gevoelde het nog daareven ; maar.... wilt gij mij iets beloven, Eleanor ?"

„Alles wat gij wilt."

,,Het is, dat gij het mij niet verbergen zult, den dag waarop dat gevoel in u ontwaakt, dat gij — vooraf wetende hoe gelukkig het mij zal maken, tot mij zeggen zult : Herman, ik heb u liefgekregen, zooals gijzelt" mij bemint."

,,lk beloof het u."

,,Kom dan naar binnen, liefste, de avonden zijn koud en aan onzen huiselijken haard zult gij warmte vinden, nu en altijd, tot de dood ons zal scheiden."

De jonge vrouw wierp nog een laatsten blik in de richting van het kleine groene huis. Lodewijk en Elisabeth stonden juist voor zijn drempel.

Zij hadden geen haast gemaakt met hunne avondwandeling, den tocht naar de nieuwe

haardstede, het was alsof het hun moeite kostte

Sluiten