Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met te weten dat gij heer en meester in uw eigen woning zijt en dat geen der uwen het zou wagen zich schuldig te maken aan de minste ongehoorzaamheid. Tracht dan ook niet mij om den tuin te leiden met leugens. Indien er iets is dat mij boos maakt, dan is het te zien dat iemand mij dom genoeg gelooft om de fabels aan te nemen, die hij mij op den mouw spelden wil. Zeg mij in ronde, eenvoudige woorden wat er u toe dreef de hand uwer dochter weg te schenken aan een Boer, den zoon nog wel van een onzer hardnekkigste tegenstanders ? Of hebt gij u misschien met die Moorbreggen's verzoend, nadat zij u zoo liefderijk verpleegden ?"

' 'hilias Norton scheen nog beter de heftige uitvallen dan de spotternijen van dien man \e kunnen verdragen en, als door een adder gebeten hief hij snel het hoofd omhoog, flikkerde er een onheilspellende lichtstraal in zijne oogen en gaf hij op een toon vol kwalijk bedwongen woede ten antwoord :

,,Ik zal nooit ophouden Moorbreggen en al degenen, die denken zooals hij, te verfoeien uit het diepst mijns harten ; het kwelt mij genoeg dat men voor mij zijne gastvrijheid ingeroepen heeft, en ik haat hem dubbel sedert ik hem iets heb te danken, dat ik onmogelijk met goud af kan doen ; maar van één kant was

Stratenus II.

Sluiten