Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gewenscht dat mijne dochter zoo spoedig mogelijk mijne woning zou verlaten ; Eleanor is eene buitengewoon schrandere vrouw en zij zag hier te veel zaken, die ik, wel is waar, voor haar verborgen trachtte te houden, maar zeer goed door haar werden gevat."

,,Wat hoegenaamd geen gevaar zou hebben opgeleverd, indien zij ons toegedaan ware geweest ; maar zelfs daartoe hebt gij haar niet weten over te halen."

,,Het meisje was mij ontwassen, toen zij tot mij kwam, Sir Cecil, en gij moet niet uit het oog verliezen dat het geen wonder is, zoo ik slechts weinig of geen invloed op haar uitoefenen kon ; zij werd opgevoed door eene vrouw, die slechts afkeer voor mij koesterde ; Eleanor leerde van kind af aan hare moeder als een slachtoffer, mij als haar beul beschouwen. Er zouden jaren toe noodig zijn geweest om haar een juister begrip van mijn gedrag en karakter te geven, en in dien tusschentijd leverde haar verblijf hier, ik herhaal het, slechts gevaar op. '

„En gij meent dat haar leven onder de Boeren minder gevaarlijk zal zijn ?"

,,Ja Sir Cecil; want Eleanor bezit een critischen geest. Tot nu toe had zij dat ellendige volk slechts van verre leeren kennen, en dat vooral door de Moorbreggen's, die zich, ik ben wel gedwongen het te erkennen, in alle opzichten.

Sluiten