Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begon te raadplegen en van lieverlede werd zijn droom vervuld : hij werd de leidende geest, die al wat door Engelschen in Zuid-Afrika op touw werd gezet, beheerschte.

Voor een groot gedeelte reeds was zijn levensdoel bereikt; men noemde hem Afrika's ongekroonde Koning, een gansche streek had zijn naam ontvangen, hij was rijk geworden, zooals maar weinigen dat zijn ; maar toch bleef zijn onvoorzadigbare eerzucht dorsten naar meer : hij wilde niet alleen de grootste man wezen van dat eene werelddeel, maar van de gansche aarde. Hij verlangde niets meer of minder dan het wegvallen van dat woordje ongekroond en wenschte in de eerste plaats het pairschap te verwerven. Daartoe moest hij Engeland's macht al grooter en grooter doen worden in dat rijk, dat hij voor zichzelven herschiep.

Duizenden Britten werden jaarlijks door hem naar zijn tweede vaderland geroepen, Engelsehe kapitalen gestoken in den vruchtbaren grond, en hij onderhield eene bijna onafgebroken briefwisseling met de regeering te Londen, over de meest doeltreffende middelen tot het brengen van geheel Zuid-Afrika onder Engeland's juk

Was men eenmaal zoo ver gekomen, dan, hij twijfelde er niet aan, zou zijn geboorteland als van zelf zijn genie moeten erkennen en

Sluiten