Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoowel zijne stem als zijn gelaat maakten een pijnlijken indruk op Eleanor ; deden haar bijna wenschen dat hij onmiddellijk weder vertrekken zou. Zij had hem kunnen haten om de vrijpostigheid, waarmede zijn doordringende blik haar aanstaarde, als had hij het een of ander geheim, daarbinnen in haar, willen ontcijferen.

,,|a, hij zal nog zoo spoedig niet wederkeeren, misschien eerst over dagen," gaf zij snel ten antwoord : ,,maar zoo gij wellicht het een of ander hadt te vragen, kan ik hem uw boodschap overbrengen, en zal hij u schriftelijk antwoorden, zoodra hij hier terug is."

,,lk kwam voor den aankoop van vee," hernam de onbekende : „men heeft mij gezegd, dat men nergens prachtiger ossen vindt dan hier en ik heb er noodig, die tegen eiken zwaren arbeid opgewassen zijn."

,,ln dat geval zal ik mijn schoonvader laten halen, mijnheer. Hij is even goed als zijn zoon van dat alles op de hoogte."

„Heel gaarne ; maar haast u daarmede nog niet. Wij hebben ook nog persoonlijk eene kleine zaak samen af te handelen, nu het geluk wil dat ik u alleen aantref."

,,Kan ik u met iets van dienst zijn ?" klonk het, half ongeloovig, half verontrust.

„Wij komen daarop aanstonds terug. Mag ik beginnen met mijzelf voor te stellen,

Sluiten