Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heenstapte om de zijne te worden ; maar in de toe omst. Neen, werp mij zulk een verpletterenden blik niet toe , indien het u liever is, wil

>k met genoegen mijne overtuiging daaromtrent voor u verzwijgen."

„Neen, ik wensch haar te hooren," sprak de jonge vrouw hooghartig: „Gij begrijpt licht, , hoe belangwekkend het is voor iemand, die u tot heden toe nooit ontmoette, reeds zoo spoedig kennis te leeren maken met een uwer vele eigenschappen."

,,En mag ik weten welke die is ?" „Onbeschaamdheid!" antwoordde Eleanor met heel de kracht harer verontwaardiging.

„Mij dunkt," lachte hij, „dat gij reeds goed op weg zijt evenals ik de Europeesche vormen uit het oog te verliezen. Ik acht u daarom echter niet minder, integendeel ; lieden, die in •staat zijn een groot werk te volbrengen of daaraan mede te arbeiden, laten zich niet noodeloos binden, zelfs niet door de zijden linten van beschaving."

o

Er flikkerde een lichtstraal in de oogen zijner gastvrouw.

„Gij hebt waarlijk gelijk al zeer lage gedachten omtrent het peil der vrouw te koesteren, Ceci1." zeide zij glimlachend : „Ik meen niet eens tot de domsten onzer te behooren en zie eens hoe ik mij in mijne opvatting had vergist :

Stratenus II.

Sluiten