Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik meende tot hiertoe altijd dat gij de groote kampioen der beschaving waart in Afrika."

Rhodestan wierp haar een donkeren blik toe. Zij had hem schaakmat gezet; doch zijn dag zou komen, hij kon wachten en hij vergenoegde zich te antwoorden :

„Er is nog eene andere beschaving dan die van vormen alleen ; men heeft de ontwikkeling van den geest en de verlichting door het Christendom aangebracht."

„Alweer die armzalige kortzichtigheid der vrouw !" klaagde Eleanor hoofdschuddend : „Ik had nooit vermoed dat gij een Christen waart, Sir Cecil. Wat moet gij toch wel van mij denken?"

„Dat gij een der weinige vrouwen zijt, die mij onschatbare diensten zouden kunnen bewijzen in het nastreven van mijn doel, mevrouw," gaf hij op gullen toon ten antwoord : „Ik vergeef het u gaarne dat gij mij een weinig terecht hebt gezet; dat gebeurt mij te zelden om er geen vermaak in te vinden, als het eindelijk eens voorkomt ; maar een verstand als het uwe mag niet verloren gaan in den eentonigen, onbeduidenden sleur van het Boerenleven. Gij wildet daar straks mijne voorspellingen omtrent de toekomst hooren : men behoeft waarlijk geen profeet te zijn om zich nu reeds rekenschap te geven van hetgeen u binnen langen of korteren tijd onvermijdelijk wacht : het bestaan

Sluiten